Mac OS X Lion 开发者预览版 2 更新 2 发布给开发者

Mac 操作系统X Lion Dev Preview 2 更新 2

Mac OS X Lion Developer Preview 2 的一个不起眼的更新已通过软件发布给开发人员更新。描述只是“建议所有运行 Mac OS X Lion Developer Preview 2 的用户使用”,并且可能侧重于错误修复和功能改进。

此次更新带来了 Lion 构建 11A444d,重量为 1.17GB,是 Dev Preview 2 可用的第二个更新。Xcode 4.1 Developer Preview 4 也可用。

包更新文件的直接下载链接即将推出!